Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...

Deklarata e Misionit dhe Vizionit

Në Shkollat ​​Globale të Maple Bear ne besojmë se asgjë nuk është më e rëndësishme sesa arsimimi i fëmijëve. Misioni i Maple Bear është të ofrojë një sistem mësimi me fokus te nxënësit në një mjedis të sigurt, të mbrojtur dhe stimulues që i përgatit nxënësit për sukses në nivelin pas shkollës së mesme dhe që i rrit një pasion për të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Vizioni i Maple Bear është të ofrojë një arsim parashkollor, fillor dhe të mesëm me cilësi të lartë, bazuar në filozofinë dhe praktikat më të mira kanadeze, që përmbushin pritshmëritë e prindërve globalë dhe është në përputhje me rregulloret lokale të arsimit.

Shkollat ​​e Maple Bear ofrojnë programe të plota kanadeze, duke përdorur metodologjinë dhe programin mësimor kanadez të zhvilluar nga ekspertët tanë nga fillimi në nivelin parashkollor, në fillore dhe në të mesme.

Selia kryesore e Maple Bear Global Schools Ltd ndodhet në Vankuver, Kanada.